موارد یافت شده


مراقبت از بازاریابی موبایلی نیاز است؟

... اگر شما هم از بازاریابی موبایلی یا پیامکی اس......امک استفاده کنید؛ باید برای این کار یک استراتژی داشته باشید. با بازاریابی موبایلی شروع می کنیم......ن باری که یک نقشه را پرینت گرفتید و یا شماره ای را حفظ کردید، کی بود؟ بازاریابی موبایلی تغییراتی را ......را حفظ کردید، کی بود؟ بازاریابی موبایلی تغییراتی را نیز در اولویت های بازاریابی تان ایجاد کرده است. ...... . وب سایت خود را ایجاد کنید. موبایل را اول لیست خود قرار دهید. بازاریابی خود را طوری طراحی کن......آن فکر کنید. دفعه بعدی که مسواک می زنید به این موضوع فکر کنید، چرا که بازاریابی موبایلی همانطور برای...


پیامک مرتبط به بازاریابی ایمیلی تان (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

... دلیل اینکه بازاریابی اس ام اسی و پیامکی خ...


مشتریان چه پیام هایی را می خوانند قسمت 2

...ه می توان به اطلاعات مربوط به این موضوع دست یافت وآن را در فعالیت های بازاریابی الکترونیکی و جذبمشتر...


مشتریان چه پیام هایی را می خوانند قسمت 1

...کترونیکی به مشتریان" احساس و نظر دریافت کنندگان این پیام ها را در باب بازاریابی الکترونیکی به شکلی ج...... بازگو می کند و همچنین راهکار های موثر در ایجاد بازدهی بیش تر را برای بازاریابی الکترونیکی پیشنهاد م...... می کند. بر اساس این تحقیق مشتریان هر روز بیشتر از قبل به ارزش بازاریابی الکترونیکی پی برده و...... به ارزش بازاریابی الکترونیکی پی برده وحتی این روش را به دیگر روش های بازاریابی ترجیح می دهند: ......را به دیگر روش های بازاریابی ترجیح می دهند: ▪ ۵۴% عقیده دارند که بازاریابی اینترنتی باید جای گز......ح می دهند: ▪ ۵۴% عقیده دارند که بازاریابی اینترنتی باید جای گزین بازاریابی تلفنی شود. ▪ ۴۵......ا نشان می دهد: "شناسایی فرستنده و موضوع مطرح شده ، کلیدهای اساسی بازاریابی الکترونیکی موفق هستن...


عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی اس ام اس ای (SMS Marketing)

...ا sms در این مقاله تشریح می شود. عوامل متعددی در موفقیت یا موفق نبودن بازاریابی از طریق SMS دخالت دا......رفت. با وجود اهمیت روز افزون تبلیغات به وسیله SMS به عنوان یک روش بازاریابی و کانال تبلیغاتی، به......هند. از طرفی دیگر، یک رابطه منفی میان حجم موارد دریافت شده و گرایش به بازاریابی مستقیم وجود دارد. در...


کاربرد 15 برنامه های تبلیغاتی مجازی

...سی که مجموعه کارتها را بصورت درست جمع آوری می کرد برنده بود. (این نوع بازاریابی چند سال قبل توسط نوش...


ارتباط پیامکی به صورت هدفمند

...مشتریان برای آن از جهت خرید و درخواست کالا مهم است و اطلاع رسانی ها و بازاریابی های آن بر اساس دسته ......ط کدینگ های خاصی گروه بندی کند و در بازه های زمانی معین و بر اساس روش بازاریابی شما سعی بر ایجاد تعا...