موارد یافت شده


فعال سازی پیامک تلفن ثابت

... اقدام کنید و در صورتی که پنل دارید به پنل وارد شوید و به بخش پیامک تلفن ثابت رفته و درخواست فعال......فته و درخواست فعال سازی خود را ثبت کنید. برای فعال سازی پیامک تلفن ثابت درون پنل در بخش پیا......کنید. برای فعال سازی پیامک تلفن ثابت درون پنل در بخش پیامک تلفن ثابت دکمه درخواست شماره ......می شود که شما در این زمان با پرداخت فاکتور مربوط به فعال سازی پیامک تلفن ثابت می توانید خط خود را...


پیامک تلفن ثابت چیست؟

... در سال 87 نسبت به راه اندازی سرویس ارسال و دریافت پیامک بر روی بستر تلفن ثابت نمود. این سرویس در ...