منشی پیامکی

ابزار منشی برای پاسخگویی خودکار به پیام های دریافت شده در سامانه است.

0 دیدگاه