موارد یافت شده


پیامک مرتبط به بازاریابی ایمیلی تان (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

...همراه دارند. پس اگر می خواهید ایمیل های مهم ارسالی تان را نیز به آنها یادآوری کنید، راجع به آن برا...


پیامک قرار ملاقات ها (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

...که کارتان مربوط به قرار ملاقات و برگزاری نشست ها می باشد، پیامک های یادآوری یک روش فوق العاده ب...


پیامک یادآوری قرار ملاقات (کاربر 50)

... توسعه یافته است به بیماران خود زمان مراجعه به پزشک را با ارسال sms یادآوری می کند ، همچنین بیما...


ارسال پیامک برای جمع آوری بدهی(کاربرد 49)

...پیامکها 40% افراد با شرکت تماس گرفتند که در مقایسه با 9% تماس حاصل از یادآوری بوسیله تماس تلفنی و ...


پیامک یادآوری (کاربرد 29)

...سسه "Debthound" وصول مطالبات تجاری خود از افراد را با استفاده از sms یادآوری کننده به طور موثر آس......تعریف شده است به تلفن همراه مشتریان فرستاده می شود . ارسال پیام کوتاه یادآوری در جمع آوری بدهی نسب......0% بیشتر بوده است .  "Self organizer" یک تقویم مجازی و یک سرویس یادآوری کننده قرار ملاقات یا......etwork list.php   در بلژیک و سوئیس از طریق پیام کوتاه به مردم یادآوری می شود تا زباله های ......وری زباله بیرون بگذارند . · همچنین به ساکنین ایرلند شمالی بوسیله sms یادآوری می کنند تا زباله های...


کاربرد 13 بازاریابی ، روابط عمومی و تبلیغات

...ده از پیام کوتاه برنامه ای را برای چندین سال ادامه داد تا به نوجوانان یادآوری کند که تصمیمات هوشمن...