Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
ارسال تکي Checkmark Checkmark Checkmark
ارسال گروهي و زمانبندي شده Checkmark Checkmark Checkmark
ارسال منطقه ای Checkmark Checkmark Checkmark
ارسال مشاغل Checkmark Checkmark Checkmark
شماره عمومی رايگان (فقط ارسال) Checkmark Checkmark Checkmark
گزارش تحويل Checkmark Checkmark Checkmark
دريافت بي دردسر ! Checkmark Checkmark Checkmark
دريافت با شناسه اختصاصي Checkmark Checkmark Checkmark
دريافت با شماره اختصاصي Checkmark Checkmark Checkmark
گروه هاي دفترچه تلفن Checkmark Checkmark Checkmark
مخاطبان نا محدود Checkmark Checkmark Checkmark
آرشيو پيام ها Checkmark Checkmark Checkmark
اجراي مسابقه پيامکي Checkmark Checkmark Checkmark
اجراي نظر سنجي پيامکي Checkmark Checkmark Checkmark
منشي Checkmark Checkmark Checkmark
پاسخ خودکار Checkmark Checkmark Checkmark
دايورت پيامک Checkmark Checkmark Checkmark
ارسال به ايميل Checkmark Checkmark Checkmark
تعریف کاربران پنل Checkmark Checkmark Checkmark
خبرنامه پیامکی Checkmark Checkmark Checkmark
ارتقا با پرداخت اختلاف هزينه Checkmark Checkmark Checkmark
گزارشات کامل مالی و ارسال Checkmark Checkmark Checkmark
خريد آنلاين Checkmark Checkmark Checkmark
امکان خرید چند شماره پیام کوتاه Checkmark Checkmark Checkmark
امکان فعال سازی پیامک تلفن ثابت(فقط کد 021) Checkmark Checkmark Checkmark
شماره اختصاصی 3000 رایگان - Checkmark Checkmark
مبلغ شارژ اولیه پنل 0 30000 ریال 80000 ریال
تعداد خط اختصاصي نا محدود نا محدود نا محدود

قيمت خريد پيامک به ازاي تعداد خريد

حد اقل تعداد خريد(عدد)

قيمت هر پيامک قيمت هر پيامک قيمت هر پيامک
1 16 14 11
1،000 14 13 11
10،000 13.5 12 11
100،000 12 11 11
* تمامي قيمت ها به تومان Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup